Rising Stars 2021

Past Years Judges & Performers

RISING STAR Past Years Judges and Performers


2020
Judges: Ustad Mashkoor Ali Khan, Shri Samarth Nagarkar, Smt. Lalita Mathur

Performers – Aratrika Dey (Guru: Mithali Banerjee Bhawmik), Hari Nott (Guru: Tripti Mukherjee); Ajita Nair (Guru: Hemant Kulkarni); Shubha Varma (Guru: Tripti Mukherjee)


2019
Judges: Shri Hemant Kulkarni, Smt. Mitali Banerjee Bhowmick, Padmasri honored Tripti Mukherjee

Performers: Ayan Rivu Sinha (Guru – Tripti Mukherjee), Gauri Niwargi (Guru – Hemant Kulkarni), Jay Nadkarni (Guru – Hemant Kulkarni) and Shankadip Chakraborthy (Guru – Mitali Banerjee Bhowmick)